ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษา   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนให้กู้ยืมฯ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ     ความเป็นมาของกองทุนฯ ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน ถาม-ตอบประเด็นปัญหา ช่องทางการชำระหนี้ หลักเกณฑ์การชำระหนี้ และสัมภาษณ์นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

      

      

  


ข่าว : อภิเษก บานแย้ม หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ภาพ : สำนักวืทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ