สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จัดบรรยายเรื่อง Interdisciplinary for Telecommunication 2018

          สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี จัดบรรยายเรื่อง “Interdisciplinary for Telecommunication 2018” โดย ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และนักศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชั้นปีที่ ๒ บรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ งามสิงห์ Director บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด เข้ารับฟังและร่วมบรรยายสรุป พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ นักศึกษาหลักสูตร อส.บ. สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

    

  


ภาพ / ข่าว : อภิเษก บานแย้ม
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ