การประชุม ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2561 ณ ศูนย์นนทบุรี

      

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีออกแบบ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

   


ภาพ/ข่าว :  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ