แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม งานบริหารการเงิน

 1. แบบฟอร์มขออนุมัติกู้เงินกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.ส.
 2. แบบฟอร์มขอชดใช้เงินยืม
 3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.ส.
 4. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

แบบฟอร์ม งานเบิกจ่าย

 1. ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ข้าราชการ)
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ข้าราชการ)
 4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ(ส่วนที่ 2)
 5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ(ส่วนที่ 1)
 6. แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย
 7. แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย
 8. แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(พนม)

แบบฟอร์ม งานพัสดุ

 1. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือก)
 2. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 100,000 ไม่เกิน 500,000.- บาท)
 3. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 100,000 ไม่เกิน 500,000.- บาท)_1
 4. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 100,000 ไม่เกิน 500,000.- บาท)_2
 5. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000.- บาท)
 6. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000.- บาท)_1
 7. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000.- บาท)_2
 8. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาก่อสร้าง e-bidding)
 9. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาก่อสร้าง e-bidding)_1
 10. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคางานก่อสร้าง e-bidding)
 11. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาซื้อ e-bidding)
 12. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาซื้อ e-bidding)_1
 13. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาซื้อ e-bidding)_2
 14. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก)
 15. ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก)_1
 16. แบบฟอร์มการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  1. แบบรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย
  2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
  3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
  4. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง
  5. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (สำหรับศูนย์พื้นที่)
  6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท (สำหรับศูนย์พื้นที่)
  7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง (สำหรับศูนย์พื้นที่)