คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.0

    

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม4.0 ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีวิทยากรจากบริษัท Mitsubishi Electric , Auto Didacticและ PAW. Technology Co.,LTD. ให้ความรู้หลักสูตรฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ/จอสัมผัส/แขนกลในงานอุตสาหกรรมด้วย PLC Mitsubishiและ Siemenและ หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drones & UAVs Embedded System 2019) สำหรับ นักศึกษา,อาจารย์,ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๘ ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวรกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์