โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง 23217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2557 >> รายละเอียด
    ใช้ Facebook ค้นหา "กองคลัง ออนไลน์ (มทรส.)" หรือ คลิ๊กที่รูป
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ
   
       
 
  ดาวน์โหลด
    ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่วข้องกับหน่วยงานอื่น >>>
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง "ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
    การศึกษา พ.ศ.2552 แบบเหมาจ่าย" >>>
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าบำรุง
    การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552"
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ
     
  ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย >> รายละเอียด...
   
   
  มาตรการการประหยัดงบประมาณปี 2551 >> รายละเอียด...
มาตรการการประหยัดงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2552 >> รายละเอียด....
 

มาตรการประหยัดงบประมาณปี 2557 ฉบับแก้ไข >> รายละเอียด....

   
 
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หลัก)