โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
   
    กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง งานการเงิน งานเบิกจ่าย งานพัสดุ งานงบประมาณ และ
  งานบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน การเงิน งานพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารการเงิน
  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อปัญหาด้านการคลังแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิยาลัย
    หน้าที่
      เบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
      ตรวจสอบฎีกางบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย ส่งเบิกใบฎีกา
      และรับเงินจากคลังจังหวัดและดูแลเงินกองทุน เงินบริจาคต่างๆ
      ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      ขออนุมัติ กันเงิน รายงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถส่งมอบในปีงบประมาณ ตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี
      จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินทุกหมวดทุกประเภท โดยแยกตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่จัดตั้งไว้
      ทำบัญชีเงินรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง งบประมาณเงินรวมไตรมาสประจำปี
      รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บันทึกเบิกเงินเหลือจ่ายของงบประมาณ
      ให้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีและวัสดุ
      จัดซื้อจัดจ้างเปิดสอบราคา ประกวดราคาทุกหน่วยงาน
      ทำหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ ยกหรืองดเว้นค่าปรับ
      ทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรักษาเอกสารประกันสัญญาและประกันซอง
      คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
      รวบรวมทะเบียนครุภัณฑ์ให้กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
      ติดตามการประเมินผลการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อนำผลการปฏิบัติงานและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
    มาปรับปรุงงาน
      และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น เป็นกรรมการต่างๆ มีหน้าที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นๆ
   

ที่ได้รับมอบหมาย