โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
   
 
แบบฟอร์มทั่วไป
  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร
  สัญญายืมเงิน
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบเบิกเงินรับฝาก
  ใบขอเบิกเงินรายได้
  ใบนำส่งรายได้งานฟาร์ม
  แบบขอรับทุนการศึกษา
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ ส่วนที่ 1 (แบบ 8708)
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้าราชการ ส่วนที่ 2
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
บันทึกข้อความ
  ขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ขอส่งเอกสารชดใช้เงินยืม
  ประมาณการค่าใช้จ่าย
  ขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย
  ขออนิมัติยืมเงินทดรองจ่าย
  ขอสลิปเงินเดือน
  ขออนุมัติกู้เงินกองทุนสวัสดิการ มทรส.
  ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (E-Auction)
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพิเศษ)
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา)
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (พิเศษ)
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีตกลงราคา - ก่อสร้าง)
  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา)