โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
   
  งานบริหารทั่วไป
      • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรับ-ส่งหนังสือภายในภายนอก ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
      • เวียนหนังสือ และจัดเก็บหนังสือ จัดทำสำเนาหนังสือ เข้ารูปเล่ม
    • ค้นหาระเบียบ คำสั่ง มติ แนวปฏิบัติ
  • ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
    • พิมพ์หนังสือ ออกเลขที่หนังสือภายในและภายนอก
    • งานทำลายเอกสาร
    • งานดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดูแลโปรแกรม
    • ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์
    • ควบคุมดูแลวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ ขออนุมัติซ่อม ซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของกองคลัง
    • ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
    • จัดทำสรุปวันลา และรายงานวันลา การขออนุญาตการลา
    • ดำเนินการจัดส่งประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ต่อสัญญา
      ลูกจ้างชั่วคราว จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
    • จัดประชุมกองคลัง จัดทำข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รับเอกสารจากงานการเงิน
    • ประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
    • งานอื่นที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย เช่น จัดทำรายละเอียดเงินกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัย
    • เงินกองทุนน้ำมันมหาวิทยาลัย เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย เงินเดินการกุศล เงินกฐิน ฯลฯ ประจำปีของกองคลัง
    • งานอื่นที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย