โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
   
 
งานงบประมาณและบัญช
    • การจัดทำบัญชีส่วนราชการทุกประเภท ลงบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
    • จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    • จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย ทำทะเบียนย่อยรายได้
    • บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
    • แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ตรวจสอบรายงานทางบัญชีจากระบบ GFMIS
    • จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและประจำปีทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ของศูนย์หันตรา และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
    • จัดทำงบกระแสเงินสดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
    • รายงานเงินสดคงเหลือและเงินฝากธนาคารคงเหลือในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นเดือน
    • สรุปยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละศูนย์ทุกสิ้นเดือน
    • ติดตามการนำส่งเงินของหน่วยงานในสังกัด
    • เก็บข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
    • จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินผลประโยชน์ (รม.1 และ รม. 4)
    • ประสานงานกับศูนย์พื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์ รับเอกสารจากงานการเงิน
    • ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและเก็บเข้าตู้โดยกำหนดดัชนีไว้เพื่อค้นหาได้ง่าย
    • งานอื่นที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย
    • การขอตั้งงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปีของกองคลัง
    • การขออนุมัติเงินประจำงวด จัดสรร / เปลี่ยนแปลง / โอนเงินประจำงวด
    • การขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
    • ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม รายงานการใช้เงินรายได้สะสมต่อสภามหาวิทยาลัย