โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
งานการเงิน
    • รับ – จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
    • นำส่งเงิน ถอนเงิน เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน รับ–จ่าย
    • ควบคุมการจำหน่ายใบสมัครสอบนักศึกษาประจำปี รับ- จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
    • รับเงินสดและควบคุมการชำระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคาร
    • จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จการใช้เช็ค จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินสด– เช็ค
    • จัดทำบัญชีรับ–จ่ายเงินประจำวัน ควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย
    • จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากถอนคืนประเภทต่าง ๆ
    • ออกใบเสร็จรับเงินรายได้ต่าง ๆ ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักศึกษา และงานอื่นที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย