โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
 
   
 
งานเบิกจ่าย
    • การบริหารงานในการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเงินค่าใช้จ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินผลประโยชน์และ
      งบจากหน่วยงานภายนอกตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในที่ได้กำหนดไว้
    • รับผิดชอบบริหารงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินผลประโยชน์ และเงินจากหน่วยงานภาย นอกที่ได้รับให้ปฏิบัติตามภารกิจนั้น ๆ
      ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง หรือมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
    • การบริหารงานในการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายและการขออนุมัติ โครงการต่าง ๆ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน
    และเงินผลประโยชน์ และงบจากหน่วยงานภายนอกที่กำหนดไว
    • ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ให้การใช้จ่ายเงินอยู่ในยอดเงินที่ได้รับการจัดสรร
    • ให้คำแนะนำการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
    • จัดทำงบกระแสเงินสดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
    • ศึกษาขั้นตอนการทำงานในการลดขั้นตอน ในการเบิก-จ่ายให้รวดเร็ว เพื่อและประหยัดทรัพยากร
    • กำกับ วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุมตรวจสอบขอหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
      และเงินผลประโยชน์ทุกหมวดรายจ่าย
    • ตรวจเอกสารส่งชดใช้เงินยืม ในส่วนโครงการ
    • ออกใบรับใบสำคัญ
    • การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินและแก้ปัญหา
    • ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความชำนาญและความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและงานการเงินและงานบัญชี
      และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • งานอื่นที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย