โทร : 035709084
โทรสาร ; 035709084
lสถานที่ตั้ง :อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2
งานบริหารทั่วไป ห้อง 23220
งานบัญชีและงบประมาณ
ห้อง 23221
งานการเงิน ห้อง 23219
งานเบิกจ่าย ห้อง 23223
งานพัสดุ ห้อง
 
 
 
 
 
 
   
 
งานพัสดุ
   

ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

    • การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า
    • การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    • การรับและคืนหลักประกันสัญญา
    • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    • การส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
    • การบอกเลิกสัญญา-ข้อตกลง การงด-ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
      การใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาข้อตกลงและข้อกฎหมาย
    • การแจ้งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน
    • การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก–จ่ายพัสดุ และการโอนพัสดุ
    • การตรวจสอบพัสดุประจำปี
    • การจำหน่ายพัสดุ และการดำเนินการกรณีที่มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป
    • การดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ การจำหน่ายเป็นสูญ
    • การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
     
    ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดังนี้
    • การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการประกวดราคา
      และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
    • การประชุมคณะกรรมการฯ การขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR )
    • การนำร่างขอบเขตของงาน (TOR )และประกาศประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
      รวมทั้งนำข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เสนอคณะกรรมการ พิจารณา
    • การยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
    • การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     
    ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์/วัสดุถาวรจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินการคำนวณราคาทรัพย์สิน
      การออกหนังสือรับรองผลงานผลงานการจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบจ้างในระบบGFMISการจัด ทำหลักผู้ขาย ผู้ขายในระบบ GFMIS
      รวมทั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย