กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง งานการเงิน งานเบิกจ่าย งานพัสดุ งานงบประมาณ และ งานบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน การเงิน งานพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อปัญหาด้านการคลังแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิยาลัย

หน้าที่

 • เบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • ตรวจสอบฎีกางบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย ส่งเบิกใบฎีกา
 • และรับเงินจากคลังจังหวัดและดูแลเงินกองทุน เงินบริจาคต่างๆ
 • ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • ขออนุมัติ กันเงิน รายงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถส่งมอบในปีงบประมาณ ตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี
 • จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินทุกหมวดทุกประเภท โดยแยกตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่จัดตั้งไว้
 • ทำบัญชีเงินรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง งบประมาณเงินรวมไตรมาสประจำปี
 • รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บันทึกเบิกเงินเหลือจ่ายของงบประมาณ
 • ให้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีและวัสดุ
 • จัดซื้อจัดจ้างเปิดสอบราคา ประกวดราคาทุกหน่วยงาน
 • ทำหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ ยกหรืองดเว้นค่าปรับ
 • ทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรักษาเอกสารประกันสัญญาและประกันซอง
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 • รวบรวมทะเบียนครุภัณฑ์ให้กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • ติดตามการประเมินผลการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อนำผลการปฏิบัติงานและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงงาน
 • และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น เป็นกรรมการต่างๆ มีหน้าที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย