โครงสร้างกองคลัง

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

กองคลัง
กองคลัง

งานบริหารการเงิน
คลิกดูบุคลากร
งานบริหารการเงิน
งานเบิกจ่าย
คลิกดูบุคลากร
งานเบิกจ่าย
งานบัญชี
คลิกดูบุคลากร
งานบัญชี
งานพัสดุ
คลิกดูบุคลากร
งานพัสดุ