การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่นนทบุรี ครั้งที่ 1

  
    

          เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี   จัดโครงการ "การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่นนทบุรี ครั้งที่ 1 (First NMC - Nonthaburi Mathematic Contrest)" เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 244 คน  จาก 24 โรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ในหัวข้อ "สถิติการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21"  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในประเภทต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

    


ข้อมูล : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ/ข่าว อภิเษก บานแย้ม หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ