จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

          วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย นายเฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.นายชูศักดิ์ ขำพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เกิดลาภี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ลาออกจากราชการอีกจำนวน 1 ท่านคือ ว่าที่ ร.ต. พงศิลณ์ จันทเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นประธานจัดงานทั้งภาคเช้า และภาคเย็น

  

      

   

    


ภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ