มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมียม ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมกว่า ๗๐ แห่งทั่วประเทศ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๗ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเชียงราย สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

    


ภาพ : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี